अलीराज़पुर​ – तह – अलीराज़पुर​ – जिला – अलीराजपुर​

अलीराज़पुर​ – तह – अलीराज़पुर​ – जिला – अलीराजपुर​

 • क्र.1
 • नाम:- मांगीलाल सूर्यवंशी
 • पिता:- शंकर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9630679386
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- सतीश कुमार
 • पिता:- रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425485458
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- लक्ष्मण
 • पिता:- रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- रविन्द्र कुमार
 • पिता:- रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993442001
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- राजेंद्र कुमार
 • पिता:- गुलाब चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़निमाडीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589822400
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- सुभाष चंद्र
 • पिता:- गुलाब चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़निमाडीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- मदन लाल
 • पिता:- गुलाब चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़निमाडीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:- गंगाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- बलराम
 • पिता:- प्रह्लाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- नागदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- दगडूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- सुरेश कुमार
 • पिता:- दगडूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- जयंतीलाल
 • पिता:- छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- जयप्रकाश
 • पिता:- छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जेजेगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- करमदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- पुरषोतम
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- करमदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- कमलेश
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *