आमला रोड – तह. – पचोर – जिला – राजगढ़

आमला रोड - तह. - पचोर - जिला - राजगढ़

क्र.1
नाम:- दुलीचंद मोदी
पिता:-भागीरथ जी
गौत्र;- कलवाडिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.2
नाम:- सेतुलाल
पिता:- अमृतलाल जी
गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम:-संजय कुमार
पिता:-रोडमल जी
गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.4
नाम:- खेमचंद
पिता:-भागीरथ जी
गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *