आलोट – तह – आलोट – जिला – रतलाम

आलोट - तह - आलोट - जिला - रतलाम

 • क्र.1
 • नाम:- राजेश
 • पिता:- कैलाशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- रोहित
 • पिता:- कैलाशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- श्याम
 • पिता:- स्व. रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7828887332
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- चंद्रशेखर
 • पिता:- स्व. रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755154156
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- बगदीराम
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8349413323
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:- स्व. शिव नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- थावरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:- मनीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826024970
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *