कपासन – तह – कपासन – जिला – चित्तौड़गढ़

कपासन - तह - कपासन - जिला - चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:-बालुराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-मनोज
 • पिता:-बालुराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-रमेशचन्द्र
 • पिता:-नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9782203612
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-भेरूलाल
 • पिता:- स्व ख्यालीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-अशोक
 • पिता:-स्व ख्यालीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-कमलेश
 • पिता:-ख्यालीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-ख्यालीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *