राजस्थान

कुंवारिया – तह – राजसमंद – जिला – राजसमंद

 • क्र.1
 • नाम:- जितेन्द्र
 • पिता:- स्व महेन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252970047
 • ————————————————–
 • क्र.2
  नाम:- बालमुकुंद
  पिता:- मांगीलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  क्र.3
  नाम:- रमेशचंद्र
  पिता:- बालमुकुंद जी
  गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-9001482407
  ————————————————–
  क्र.4
  नाम:- रामस्वरूप
  पिता:- बालमुकुंद जी
  गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  क्र.5
  नाम:- धर्मेश
  पिता:- रमेशचंद्र जी
  गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-8003857817
  ————————————————–
 • क्र.6
  नाम:- उदयलाल
  पिता:-
  गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  क्र.7
  नाम:- कारूलाल
  पिता:- शंकरलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  क्र.8
  नाम:- भेरूलाल
  पिता:- सोहनलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–
  क्र.9
  नाम:- किशनलाल
  पिता:- सोहनलाल जी
  गौत्र / सरनेम:- सोहनलाल
  व्यवसाय:-
  मोबाइल न.:-
  ————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *