कुक्षी – तह – कुक्षी – जिला – धार

कुक्षी - तह - कुक्षी - जिला - धार

 • कुमरावत तम्बोली समाज महिला मंडल कुक्षी
 • महिला अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:-श्रीमती संगीता जी कुमरावत
 • पति:-अनिल जी कुमरावत
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9179616138
 • ————————————————–
 • महिला सचिव
 • क्र.2
 • नाम:-श्रीमती शोभा जी कुमरावत
 • पति:-अरुण जी कुमरावत
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8349832205
 • ————————————————–
 • महिला उपाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:-श्रीमति उषा जी कुमरावत
 • पति:-नारायण जी कुमरावत
 • गौत्र / सरनेम:-वर्मा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7746035484
 • ————————————————–
 • महिला सहसचिव
 • क्र.4
 • नाम:-श्रीमती अनीता जी कुमरावत
 • पति:-राजेश जी कुमरावत
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7000524336
 • ————————————————–
 • क्र.1
 • नाम:- अरुण
 • पिता:- जगदीशलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993677113
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893411950
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- अनिल
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9669784104
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- रमेशचन्द्र
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981806196
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- जुगलकिशोर
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7772904111
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- अनिल
 • पिता:- किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893790107
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- दुर्गाप्रसाद
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893199169
 • ————————————————

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *