कोटड़ी – तह – अरनोद – जिला – प्रतापगढ़

कोटड़ी - तह - अरनोद - जिला - प्रतापगढ़

 • क्र.1
 • नाम:- सुरेन्द्र कुमार
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784254614
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-दिपक कुमार
 • पिता:-सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9982875433
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8094936939
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-भेरूलाल
 • पिता:-सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *