खाचरोद – तह – खाचरोद – जिला – उज्जैन

खाचरोद – तह – खाचरोद – जिला – उज्जैन

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- पुरुषोत्तम कुमरावत
 • पिता:- छगन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.2
 • नाम:- लोकेश कुमरावत
 • पिता:- नानूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाउंडीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977223489
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- रमेश कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुंदिवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:- कोमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- नानूराम
 • पिता:- अमर चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाउंडीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:- बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- प्रकाश
 • पिता:-बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- गणेश
 • पिता:- रामगोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- सचिन
 • पिता:-गोर्धन जी
 • गौत्र / सरनेम:- खैराडा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- नविन
 • पिता:-राजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुंदिवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- दिलीप
 • पिता:- टेकचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुंदिवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- सुधीर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बुंदिवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- राकेश
 • पिता:- श्यामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *