खैराबाद – तह – रामगजमण्डी – जिला – कोटा

खैराबाद - तह - रामगजमण्डी - जिला - कोटा

 • क्र.1
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता:-स्व मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9521427722
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-सोहनलाल
 • पिता:-स्व मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252091307
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-घनश्याम,
 • पिता:-स्व हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-प्रेमचन्द
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *