गरोठ – तह – गरोठ – जिला – मन्दसौर

गरोठ - तह - गरोठ - जिला - मन्दसौर

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- रमेश चंद्र मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993469686
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.२
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425978225
 • ————————————————–
 • संरक्षक
 • क्र.3
 • नाम:- जगदीश चंद्र कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425949064
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8889068802
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- महेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926636527
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- अर्जुन कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8085279439
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- भोलाशंकर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- शरद कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- विशनारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926486220
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- मोहन लाल
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- विमल कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *