राजस्थान

गिलुण्ड मातृकुण्डिया – जिला – राजसमंद

 • क्र.1
 • नाम:- गोपाल
 • पिता: -मथुरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983932867
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- सोहनलाल
 • पिता: -डालचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-शंकरलाल
 • पिता: -डालचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- नंदलाल
 • पिता: – बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-09549901959
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- गोपाल
 • पिता: – गणेश जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9983932867
 • ————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *