घोसला – तह – महिदपुर – जिला – उज्जैन

घोसला - तह - महिदपुर - जिला - उज्जैन

 • क्र.1
 • नाम:- ओमप्रकाश कुमरावत
 • पिता:- स्व रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भुवारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424850049
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- महेश कुमरावत
 • पिता:- स्व रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भुवारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424850049
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मनोज कुमरावत
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- हरिनारायण कुमरावत
 • पिता:- रमेशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिलोनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9644762381
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *