चीखलदा – तह. – बड़वानी – जिला – बड़वानी

चीखलदा - तह. - बड़वानी - जिला - बड़वानी

क्र.1
नाम:- ओमप्रकाश कुमरावत
पिता:-स्व बालाराम जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-992660035
————————————————–
क्र.2
नाम:- सचिन कुमरावत
पिता:-ओमप्रकाश जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम:- जगदीशचंद्र कुमरावत
पिता:-स्व बालाराम जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.4
नाम:- कैलाशचंद्र चौहान
पिता:-स्व लक्ष्मीनाराण जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.5
नाम:- कन्हैयालाल चौहान
पिता:-स्व लक्ष्मीनाराण जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.6
नाम:- कृष्णकुमार चौहान
पिता:-स्व लक्ष्मीनाराण जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.7
नाम:- श्रीमति मोनिका जी चौहान
पिता:-स्व विनोदकुमार जी
गौत्र;-
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *