छोटीसादड़ी – तह – छोटीसादड़ी – जिला – प्रतापगढ़

छोटीसादड़ी - तह - छोटीसादड़ी - जिला - प्रतापगढ़

 • क्र.1
 • नाम:- अशोक कुमार तम्बोली
 • पिता:- राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9001011966
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- बाबूलाल तम्बोली
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9660353817
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- सुरेंद्र कुमार तम्बोली
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413315555
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- मोहनलाल तम्बोली
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8000061614
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- बाबूलाल तम्बोली
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414618191
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- संजय कुमार तम्बोली
 • पिता:- राजमल कुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9929266301
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-घनश्याम तम्बोली
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9829677825
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- श्रावण कुमार तम्बोली
 • पिता:- कुमार जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8058539481
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- छगनलाल तम्बोली
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9828887456
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- हरीश चंद्र तम्बोली
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413705905
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *