जावरा – तह – जावरा – जिला – रतलाम

जावरा - तह - जावरा - जिला - रतलाम

 • अध्यक्ष
 • क्र.1नाम:- नंदकिशोर कुमरावत
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039190124
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977710312
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- रजनीश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752980129
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.4
 • नाम:- भावेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- सुरेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- भागचंद्र
 • पिता:- कन्हैया लाल
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धवणाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- किशोर कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- मनोहरलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- नरेन्द्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- कैलाश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- बालकृष्ण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- राजमल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- बद्रीलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- शांतिलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- मुकेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- कैलाशचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- तेजमल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- चंदेल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- पिंटू कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- सुभाषचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सूर्यवंशी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- मुकेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- प्रह्लाद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.27
 • नाम:- पुरूषोतम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.28
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.29
 • नाम:- बाबूलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.30
 • नाम:- राजेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.31
 • नाम:- कमलेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.32
 • नाम:- गोर्धन कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.33
 • नाम:- मांगीलाल
 • पिता:- कमलेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- बेरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.34
 • नाम:- जितेंद्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.35
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- थावरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.36
 • नाम:- अनिल कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.37
 • नाम:- मुरलीधर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.38
 • नाम:- राहुल कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.39
 • नाम:- राहुल कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.40
 • नाम:- इन्द्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.41
 • नाम:- प्रकाशचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.42
 • नाम:- बंटी कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.43
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.44
 •  
 •  म:- विष्णु कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.45
 • नाम:- प्रेम नारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- थावरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.46
 • नाम:- जगदीशचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.47
 • नाम:- नंदकिशोर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- करेलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.48
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.49
 • नाम:- कैलाशचंद्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.50
 • नाम:- रघुनंदन
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.51
 • नाम:- कमलेश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.52
 • नाम:- गोविन्द
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- रुद्रवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *