जावर – तह. – खंडवा – जिला – खंडवा

जावर - तह. - खंडवा - जिला - खंडवा

क्र.1
नाम;- चन्द्रहास
पिता:-श्यामलाल जी
गौत्र;-बन्छोर
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-9977060631
————————————————–
क्र.2
नाम;- सतीश
पिता:-चन्द्रहास जी
गौत्र;-बन्छोर
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम;- मदनलाल
पिता:-सुखलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.4
नाम;- रतनलाल
पिता:-मदनलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.5
नाम;- आशीषकुमार
पिता:-मदनलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.6
नाम;- पुखराज
पिता:-मदनलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.7
नाम;- अजयकुमार
पिता:-ओंकारलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.8
नाम;- बनीराम
पिता:-ओंकारलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.9
नाम;- दीपक कुमार
पिता:-गोटुलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.10
नाम;- जगदीशचंद्र
पिता:-बाबूलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.11
नाम;- राजू
पिता:-बाबूलाल जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.12
नाम;- हरिओम
पिता:-जगन जी
गौत्र;-फुलरे
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.13
नाम;- आनंद
पिता:-
गौत्र;-बुंदेला
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.14
नाम;- रामचंद्र
पिता:-
गौत्र;-बुंदेला
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *