जुल्मी – तह – रामगजमण्डी – जिला – कोटा

जुल्मी - तह - रामगजमण्डी - जिला - कोटा

 • क्र.1
 • नाम:-रमेशचन्द्र
 • पिता:-स्व किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8000824528
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-सुरेशचन्द्र
 • पिता:-स्व किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-राधेश्याम
 • पिता:-स्व किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-गिरिराज
 • पिता:-स्व किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9116780424
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-चन्द्रप्रकाश
 • पिता:-स्व अमरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-पृथ्वीराज
 • पिता:-स्व अमरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-पूरणमल
 • पिता:-स्व अमरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:-हरिशंकर
 • पिता:-स्व अमरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9461277041
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:-रामस्वरूप
 • पिता:-स्व कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928221147
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:-शोभाराम
 • पिता:-स्व केशरीमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9214900051
  ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:-लिलाधर
 • पिता:-स्व केशरीमल जी

 • गौत्र / सरनेम:-भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:-हुकुमचन्द
 • पिता:-स्व केशरीमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9664039388
  ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *