जोधपुर – तह – जोधपुर – जिला – जोधपुर

जोधपुर - तह - जोधपुर - जिला - जोधपुर

 • क्र.1
 • नाम:- रामप्रकाश
 • पिता :-
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- मनोज
 • पिता :- जयप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9828451051
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता :- किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414134246
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- किशोरीलाल
 • पिता :- किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9461222024
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- अमरचंद्र
 • पिता :- किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9352682135
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- लक्ष्मीचंद्र
 • पिता :- किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9269962201
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- सोम प्रकाश
 • पिता :- मिश्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7568452190
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता :- पुखराज जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- सूरज प्रकाश
 • पिता :- चाँद मल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460483284
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- अनिल कुमार
 • पिता :- चाँद मल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- प्रकाश चंद्र
 • पिता :- तोला राम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- गजेंद्र प्रकाश
 • पिता :- जेतमाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मटमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252257996
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- चंद्र प्रकाश
 • पिता :- जेतमाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9214402597
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता :- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बरोठिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414192568
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- जयप्रकाश
 • पिता :- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बरोठिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9983576595
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- रमेश कुमार
 • पिता :- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बरोठिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9783467466
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- उमेद कुमार
 • पिता :- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बरोठिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414132681
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- राजेंद्र कुमार
 • पिता :- दामोदर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8290818237
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- जयनारायण
 • पिता :-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413203126
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- कमल किशोर
 • पिता :- बरदीचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9251694686
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- नारायणलाल
 • पिता :- तोलाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9461650715
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता :- सोनराज जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7062508507
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *