जोबट – तह – जोबट – जिला – अलीराज़पुर

जोबट - तह - जोबट - जिला - अलीराजपुर

 • क्र.1
 • नाम:- संदीप कुमार मालवीय
 • पिता:- शान्तिलाल
 • गौत्र / सरनेम:- बडनिमाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8871482008
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- प्रदीप मालवीय
 • पिता:- शान्तिलाल
 • गौत्र / सरनेम:- बडनिमाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9630677944
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- दुर्गाप्रसाद मालवीय
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चोड़ेलीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- शिवप्रसाद मालवीय
 • पिता:- भेरुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चोड़ेलीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- रामप्रसाद मालवीय
 • पिता:- भेरुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चोड़ेलीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- लखनलाल मालवीय
 • पिता:- भेरुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चोड़ेलीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *