झाबुआ – तह – झाबुआ – जिला – झाबुआ

झाबुआ - तह - झाबुआ - जिला - झाबुआ

 • क्र.1
 • नाम:- राजेश
 • पिता:- शेष नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977185450
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- विनोद कुमार
 • पिता:- शेष नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7694069048
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- शेष नारायण
 • पिता:- तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9406610970
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- छोगालाल
 • पिता:- तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9406873838
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- अडवालकर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9406871311
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- विश्वनाथ
 • पिता:- गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- बडनीमारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7867265471
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- राजेंद्र
 • पिता:- विश्वनाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- बडनीमारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7000221993
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- विश्वनाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- बडनीमारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425414656
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- अखिलेश
 • पिता:- विश्वनाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- बडनीमारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425436137
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- दिलीप
 • पिता:- कैलाश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9770878899
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:- कैलाश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120094784
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- पंकज कुमार
 • पिता:- रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9785934444
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- कुंजबिहारी
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- करमदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9630818239
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- नरेंद्र
 • पिता:- कुंजबिहारी जी
 • गौत्र / सरनेम:- करमदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893609359
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- हरीश
 • पिता:- कुंजबिहारी जी
 • गौत्र / सरनेम:- करमदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755582124
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- करमदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827684647
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *