झालरा पाटन – तह – झालरा पाटन – जिला – झालावाड़

झालरा पाटन - तह - झालरा पाटन - जिला - झालावाड़

 • क्र.1
 • नाम:- महेश कुमार
 • पिता:- स्व. मोहन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नाम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 2
 • नाम:- प्रेम चन्द्र मोदी
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 3
 • नाम:- चन्द्र प्रकाश मोदी
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 4
 • नाम:- राकेश मोदी
 • पिता:- भाग चन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 5
 • नाम:- दिलीप हरिगद वाले
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 6
 • नाम:- मोहन लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- रमेश चन्द्र
 • पिता:- स्व. मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- भूपेन्द्र
 • पिता:- स्व. मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9460751499
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *