झालावाड़ रोड – तह – पंचपहाड़ – जिला – झालावाड़

झालावाड़ रोड - तह - पंचपहाड़ - जिला - झालावाड़

 • क्र.1
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:- लक्ष्मी नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- कला बाई
 • पिता / पति :- स्व. नंदकिशोर जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9950151327
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मनीष कुमार
 • पिता:- स्व. राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8769052960
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- नारायण
 • पिता:- स्व.भंवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7597848362
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- संतोष कुमार
 • पिता:- मदन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9680393126
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- मदन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9784959120
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- बालचंद्र
 • पिता:- मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सिंदरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 809423201
  ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *