डूंगरगांव – तह – सुसनेर – जिला – आगर

डूंगरगांव - तह - सुसनेर - जिला - आगर

 • क्र.1
 • नाम:- परमानन्द
 • पिता:- रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981393820
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-डालचन्द
 • पिता:- रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- सालगराम
 • पिता:- रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-पूनमचन्द
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- आनंदीलाल मोदी
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-मनोहर लाल मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *