डूंगरपुर – तह – डूंगरपुर – जिला – डूंगरपुर

डूंगरपुर - तह - डूंगरपुर - जिला - डूंगरपुर

 • श्री सूर्यवंशी कुमरावत तम्बोली समाज डूँगरपुर
 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:-शम्भुलाल
 • पिता:- सुखलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414722960
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता:- शंकरलाल
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7023334738
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:-गजेंद्र कुमार
 • पिता:-सुखलाल
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166824757
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166504694
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.5
 • नाम:-गोपाल
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929823282
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.6
 • नाम:-कैलाशचंद्र
 • पिता:-शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829905696
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.7
 • नाम:-राजेश कुमार
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-968054910
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.8
 • नाम:-कैलाशचंद्र
 • पिता:-गौतम जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784296519
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.9
 • नाम:-हेमंत कुमार
 • पिता:-धूलचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9672761459
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.10
 • नाम:-मुकेश कुमार
 • पिता:-रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9783630302
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.11
 • नाम:-कमलेश कुमार
 • पिता:-कचरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784120503
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.12
 • नाम:-विशाल कुमार
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983334970
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.13
 • नाम:-श्याम कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414290838
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:-धूलचन्द
 • पिता:-कारूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166504694
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- रतनलाल
 • पिता:- चुन्नीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9783341249
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:- कारूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414290838
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- कचरूलाल
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9784120503
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- हिमांक कुमार
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414290838
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- राजमल (कानोड़ वाले)
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9414723907
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- रमेशचंद्र(कानोड़ वाले)
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9462937315
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- अशोक कुमार (कानोड़ वाले)
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9166185078
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- नन्दलाल (कानोड़ वाले)
 • पिता:- भारमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- गोपाल (कानोड़ वाले)
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवल्या
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:- मनोज कुमार (कानोड़ वाले)
 • पिता:- शिवलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9928409681
 • ————————————————–
 • क्र.25
 • नाम:- विजय कुमार (कानोड़ वाले)
 • पिता:- शिवलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7297839339
 • ————————————————–
 • क्र.26
 • नाम:- राकेश कुमार (कानोड़ वाले)
 • पिता:-राजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9413528963
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *