ढाबला खुर्द – तह. – तराना – जिला – उज्जैन

ढाबला खुर्द - तह. - तराना - जिला - उज्जैन

क्र.1
नाम:-रमेशचन्द्र मोदी
पिता:-नानूराम ;जी
गौत्र / सरनेम:-बैरा
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.2
नाम:-सुरेश मोदी
पिता:- नानूराम जी
गौत्र / सरनेम:-बैरा
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.3
नाम:-जगदीशचंद मोदी
पिता:-बाबूलाल ;जी
गौत्र / सरनेम:-बैरा
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *