तराना – तह – तराना – जिला – उज्जैन

तराना - तह - तराना - जिला - उज्जैन

 • क्र.1
 • नाम:- अशोक
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कानडी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993198569
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- नरेन्द्र
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कानडी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893180292
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- रमेशचन्द्र
 • पिता:- भेरूलालजी जी
 • गौत्र / सरनेम:- कानडी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893271007
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- श्यामलाल
 • पिता:- लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9691086961
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- हुकुम चंद्र
 • पिता:- लक्ष्मण जी
 • गौत्र / सरनेम:- सुन्दरसिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981100999
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- प्रवीण
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कानडी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *