ताल – तह. – ताल – जिला – रतलाम

ताल - तह. - ताल - जिला - रतलाम

क्र.1
नाम:-पुरषोत्तम मोदी
पिता:-लक्ष्मीनारायण ;जी
गौत्र / सरनेम:-भानपिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.2
नाम:-प्रकाश मोदी
पिता:- शिवनारायण जी
गौत्र / सरनेम:-थावरिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.3
नाम:-जगदीशचंद मोदी
पिता:-लक्ष्मीनारायण ;जी
गौत्र / सरनेम:-भानपिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.4
नाम:-श्यामलाल मोदी
पिता:- गणपतलाल जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.5
नाम:-रवि कुमार मोदी
पिता:-अरुण कुमार ;जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.6
नाम:-अशोक कुमार मोदी
पिता:- बद्रीलाल जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-
क्र.7
नाम:-गोपाल मोदी
पिता:-मोहन लाल ;जी
गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————-

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *