थांदला – तह – थांदला – जिला – झाबुआ

थांदला - तह - थांदला - जिला - झाबुआ

 • क्र.1
 • नाम:- विट्टल
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- करमदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755568121
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- मदनलाल
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- करमदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- मिश्रीलाल
 • पिता:- महादेव प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- अड़वाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425944883
 • ————————————————-
 • क्र.5
 • नाम:- दिनेश
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- अड़वाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.6
 • नाम:- विनोद मोदी
 • पिता:- स्व. कैलाश जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *