दरौली – तह – वल्लभनगर – जिला – उदयपुर

दरौली - तह - वल्लभनगर - जिला - उदयपुर

 • क्र.1
 • नाम:-कैलाशचन्द्र
 • पिता:-स्व हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-6350350449
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-झमक लाल
 • पिता:-स्व हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784982453
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-अशोक कुमार
 • पिता:-स्व हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7568079680
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-राजेशकुमार
 • पिता:-स्व हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9079139771
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-अनिलकुमार
 • पिता:-स्व हरिसिह जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8003438991
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-सुनीलकुमार
 • पिता:-स्व हरिसिंह जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680334539
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *