देबारी – तह – गिरवा – जिला – उदयपुर

देबारी - तह - गिरवा - जिला - उदयपुर

 • क्र.1
 • नाम:- प्रकाशचन्द्र
 • पिता:- मन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950240285
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-उदयलाल
 • पिता:-स्व डालचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829137536
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-मांगीलाल कुमार
 • पिता:-स्व डालचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414011395
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-कान्तिलाल
 • पिता:-स्व रणछोड़ जी
 • गौत्र / सरनेम:-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414537121
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-मुरली
 • पिता:-सुन्दरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8107280720
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-संजय
 • पिता:-मन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-कमल कुमार
 • पिता:-स्व रणछोड़ जी
 • गौत्र / सरनेम:-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *