धामनोद – तह – धरमपुरी – जिला – धार

धामनोद - तह - धरमपुरी - जिला - धार

 • क्र.1
 • नाम:- आनंद कुमार
 • पिता:- स्व. ज्ञानेंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981625581
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मनोहर कुमार
 • पिता:- राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- लोकेश कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मोदी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826581353
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- अजय कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- फुलरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926011494
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- विजय कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- चंद्रशेखर
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- मोदी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बाड़नीवानिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754735837
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बाड़नीवानिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- शिवप्रसाद
 • पिता:- सूरजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बाड़नीवानिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:- स्व. त्रिलोकचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- संजय कुमार
 • पिता:- स्व. त्रिलोकचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- लोकेश कुमार
 • पिता:- स्व. त्रिलोकचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826581353
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- विपिन कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827311950
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- स्व. संतोष जी
 • पिता:- गजानंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8962375475
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *