नलखेड़ा – तह – मनासा – जिला – नीमच

नलखेड़ा - तह - मनासा - जिला - नीमच

 • क्र.1
 • नाम:- रामचंद्र
 • पिता:- प्यारचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7509715884
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- प्रभुलाल
 • पिता:- प्यारचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424530374
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- शंकर लाल
 • पिता:- प्यारचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424079574
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- सोहन लाल
 • पिता:- प्यारचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893765211
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- चंद्र प्रकाश
 • पिता:- प्यारचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6260549643
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *