नाथद्वारा – तह – नाथद्वारा – जिला – राजसमंद

नाथद्वारा - तह - नाथद्वारा - जिला - राजसमंद

 • क्र.1
 • नाम:- राधाकिशन
 • पिता:- स्व पुरषोतम
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7665164135
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- महेश
 • पिता:- स्व जगदीश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252707049
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- लोकेश
 • पिता:- स्व कैलाशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8107011965
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- शुभम
 • पिता:- स्व गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799262458
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-अविनाश
 • पिता:- स्व रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829633582
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-योगेश
 • पिता:- स्व परमानन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9166614455
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- महेश
 • पिता:- स्व परमानन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829665476
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- कृष्णकांत
 • पिता:- स्व परमानन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8949619858
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- मुकेश
 • पिता:- स्व फकीरचन्द चद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9252707049
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *