निकुम्भ – तह – बड़ीसादड़ी – जिला – चित्तौड़गढ़

निकुम्भ - तह - बड़ीसादड़ी - जिला - चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- ऊकारलाल
 • पिता:- छोगालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पाऊडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929446787
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-सन्तोष कुमार
 • पिता:- अर्जुन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पाऊडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928373038
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-कैलाशचंद्र(जीरन वाले)
 • पिता:- भवर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-ललित कुमार(जीरन वाले)
 • पिता:- भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-शांताबाई
 • पिता:- स्व वरदीचंद
 • गौत्र / सरनेम:-पाऊडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
  ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *