निम्बाहेड़ा – तह – निम्बाहेड़ा – जिला – चित्तौड़गढ़

निम्बाहेड़ा - तह - निम्बाहेड़ा - जिला - चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- रोशनलाल
 • पिता:- स्व मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-94014303956
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-सत्यनारायण
 • पिता:- स्व शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413894347
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-रमेशचंद्र
 • पिता:- स्व मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-जयप्रकाश
 • पिता:- स्व कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001050840
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-नविन कुमार
 • पिता:- स्व कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829626216
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-विनोद कुमार
 • पिता:- स्व सुन्दरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413161510
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-विक्रम कुमार
 • पिता:- स्व सुंदरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829621513
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:-विष्णु कुमार
 • पिता:- स्व सुंदरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829049007
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:-हरीश कुमार
 • पिता:- स्व फूलचंद जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413047826
 • ————————————————-
 • क्र.10
 • नाम:-वीरेंद्र कुमार
 • पिता:- स्व फूलचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414419911
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:-नरेंद्र कुमार
 • पिता:- स्व फूलचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-6350180569
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:- स्व भवानीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-पावडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983369494
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:-जगदीशचन्द्र
 • पिता:- स्व भवानीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-पावडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001200176
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:-रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929846843
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:-ललित कुमार
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001004969
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:-कमलेश कुमार
 • पिता:- स्व बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9461430314
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:-नारायण
 • पिता:- स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8875887604
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:- स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7568688091
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:-उमेश कुमार (कन्नौज वाले)
 • पिता:-शिव जी
 • गौत्र / सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8003553369
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:-अशोक कुमार (छोटीसादड़ी वाले)
 • पिता:- स्व देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9461636045
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:-दिलीप कुमार
 • पिता:- स्व देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799864771
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:-दिनेश कुमार
 • पिता:-हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829697449
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:-मनोज कुमार
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9887485145
 • ————————————————–
 • क्र.24
 • नाम:-दीपक कुमार
 • पिता:-नारायण लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829220332
  ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *