निवाई – तह – टोक – जिला – टोक

निवाई - तह - टोक - जिला - टोक

 • क्र.1
 • नाम:- श्यामसुंदर
 • पिता: -स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414348049
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- रामअवतार
 • पिता: – श्यामसुंदर जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414348049
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मुकेश
 • पिता: -स्व सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9079806442
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- निलेश
 • पिता: -स्व कैलाशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6376331098
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- रामबाबू
 • पिता: -स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9602404802
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- महेश
 • पिता: -सिताराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *