नेमावर – तह – खातेगांव – जिला – देवास

नेमावर - तह - खातेगांव - जिला - देवास

 • क्र.1
 • नाम:- कैलाशचन्द्र
 • पिता:- स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- जगदीश चन्द्र
 • पिता:- स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.3
 • नाम:- गणेश
 • पिता:- स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.4
 • नाम:- संतोष
 • पिता:- स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.5
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:- स्व नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटिल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.6
 • नाम:- रमेशचन्द्र
 • पिता:- स्व लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.7
 • नाम:- अशोक कुमार
 • पिता:- स्व लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.8
 • नाम:- महेंद्र कुमार
 • पिता:- स्व लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.9
 • नाम:- विष्णुप्रसाद
 • पिता:- नर्मदाप्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • —————————————————

 • क्र.10
 • नाम:- जगदीश चन्द्र
 • पिता:- स्व सुधामा प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.11
 • नाम:- मनोज कुमार
 • पिता:- रमेशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753148444
 • ————————————————–

 • क्र.12
 • नाम:- नितिन कुमार
 • पिता:- स्व हरिप्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.13
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता:- स्व रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.14
 • नाम:- जगदीश चन्द्र
 • पिता:- स्व रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *