पिपलियामंडी – तह – मल्हारगढ़ – जिला – मन्दसौर

पिपलियामंडी - तह - मल्हारगढ़ - जिला - मन्दसौर

 • क्र.1
 • नाम:- हरिनंदन
 • पिता:- कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8989678585
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- रामलाल
 • पिता:- कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- कांतिलाल
 • पिता:- स्व. गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9907004787
 • ————————————————–
 • क्र.4

 • नाम:- गणेश
 • पिता:- स्व. गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9479708133
 • ————————————————–
 • क्र.5

 • नाम:- डोडरमल
 • पिता:- कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9039703012
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- ब्रजमोहन
 • पिता:- कालूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:- कारूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नेनवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- ब्रजमोहन
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9479708141
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- हरिनंदन जी
 • गौत्र / सरनेम:- टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893798088
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *