पिड़ावा – तह – पिड़ावा – जिला – झालावाड़

पिड़ावा - तह - पिड़ावा - जिला - झालावाड़

 • क्र.1
 • नाम:- जगन्न्थ
 • पिता:- शंकर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 2
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता:- नंदराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7877368919
 • ————————————————–
 • क्र. 3
 • नाम:- रितेश
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.1
 • नाम:- बबलू कुमार
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *