पुर – तह – भीलवाड़ा – जिला – भीलवाड़ा

पुर - तह - भीलवाड़ा - जिला - भीलवाड़ा

 • क्र.1 
 • नाम:- अनिल कुमार
 • पिता:- स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-डुंगरसागरिया 
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9461265773 
 • ————————————————–
 • क्र.2 
 • नाम:- चन्द्रप्रकाश
 • पिता:- स्व नंदकिशोर जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल 
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8560015177 
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- गोपाल लाल 
 • पिता:- स्व लादूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बोरदिया 
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9117584240 
 • ————————————————–
 • क्र.4 
 • नाम:- नरेश कुमार 
 • पिता:- स्व लादूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बोरदिया 
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413768902 
 • ————————————————–
 • क्र.5 
 • नाम:- रामनाथ
 • पिता:- स्व चांदमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बोरदिया 
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784542890 
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *