प्रितमपुर – तह – धार – जिला – धार

प्रितमपुर - तह - धार - जिला - धार

 • क्र.1
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9770948495
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826613872
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- प्रहलाद
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827334255
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- मनोज कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826735488
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- भरत कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बडोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8871411152
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- सुरेशचन्द्र
 • पिता:- रमेशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8827806098
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- कैलाशचन्द्र
 • पिता:- मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7000122658
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- हेमन्त
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9479606132
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *