फतेहनगर – तह -मावली – जिला – उदयपुर

फतेहनगर - तह -मावली - जिला - उदयपुर

 • क्र.1
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414620641
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-सुंदरलाल
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680075895
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-चाँदमल
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001005646
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-बंशीलालजी
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9887140795
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *