बकानी – तह. – बकानी – जिला – झालावाड

बकानी - तह. - बकानी - जिला - झालावाड

क्र.1
नाम:- बालचंद मोदी
पिता:-ओंकारलाल जी
गौत्र;- मांडीवाल
व्यवसाय:-
मोबाइल न.:-
————————————————–
क्र.2
नाम:- सतीश कुमार
पिता:- बालचंद जी
गौत्र / सरनेम:- मांडीवाल
व्यवसाय:-

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *