बनेड़ा – तह – बनेड़ा – जिला – भीलवाड़ा

बनेड़ा - तह - बनेड़ा - जिला - भीलवाड़ा

 • क्र.1
 • नाम:-बालूलाल
 • पिता:- स्व जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828956293
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-भेरूलाल
 • पिता:- स्व रूपलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8875539778
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-हरीश कुमार
 • पिता:- स्व रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9571980785
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:- स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9783068965
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-नानूराम
 • पिता:- स्व छोगालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8559996140
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-प्यारचंद
 • पिता:- स्व देवालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9571431177
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-राकेश कुमार
 • पिता:- स्व सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-तोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413328077
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:-रतनलाल
 • पिता:- स्व जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9828826474
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:-सत्यनारायण
 • पिता:- स्व रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9782034164
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *