बहिपार्श्वनाथ – तह – मल्हारगढ़ – जिला – मन्दसौर

बहिपार्श्वनाथ - तह - मल्हारगढ़ - जिला - मन्दसौर

 • क्र.1
 • नाम:- राजेंद्र
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नेनवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575019925
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- जगदीश
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नेनवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7697311107
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- श्यामलाल
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- नेनवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:- स्व. बापूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नेनवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- स्व.कारूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नेनवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *