बागोर – तह – माण्डल – जिला – भीलवाड़ा

बागोर - तह - माण्डल - जिला - भीलवाड़ा

 • क्र.1
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:- स्व नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाणा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8107160855
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- रोशन लाल
 • पिता:- स्व उदेराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भाणा
 • व्यवसाय:-चाय पान स्टाल
 • मोबाइल न.:-7231893418
 • आकाश;-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *