बेगु – तह – बेगु – जिला – चित्तौड़गढ़

बेगु - तह - बेगु - जिला - चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:- शम्भूलाल
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- मोड़ीराम
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- पवन
 • पिता:-स्व बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-9887996796
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- संजय
 • पिता:-सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9828150817
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- भेरूलाल
 • पिता:- स्व घीसुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9468767758
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- कृष्णकांत
 • पिता:-भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9694589006
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- श्यामलाल
 • पिता:-वरदीचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-धामनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8890223888
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- प्रेमचन्द्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-मरमट
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9587561587
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- शान्तिलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-पहाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- गोवर्धन लाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:-मनोहर जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9982050688
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- महेश
 • पिता:-स्व भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बूंदीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9799516479
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- सुनील
 • पिता:-बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9983353555
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- कैलाश
 • पिता:-स्व मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-टोडावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:—————————————————

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *