बेहरामपुर टेमा – तह- गोगावां – जिला – खरगौन

बेहरामपुर टेमा - तह- गोगावां - जिला - खरगौन

 • क्र.1
 • नाम:- मुकेश कुमार
 • पिता:- नंदकिशोर
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नोले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893576941
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- स्व घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नोले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- राकेश
 • पिता:- स्व नंदकिशोर जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नोले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- सन्तोष
 • पिता:- स्व घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नोले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- श्यामलाल
 • पिता:- स्व घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नोले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- भारत
 • पिता:- स्व राजाराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नोले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- रूपनारायण
 • पिता:- स्व बसंत जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नोले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- सत्यंनारायण
 • पिता:- स्व बसंत जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नोले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- गोरीशंकर
 • पिता:- रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नोले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- प्रताप
 • पिता:- डलीचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नोले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- गुलाबचंद
 • पिता:- स्व रघुनाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नोले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- सतनाम कुमरावत
 • पिता:- स्व नथू जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- निगम कुमरावत
 • पिता:- स्व नथू जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- विजय कुमरावत
 • पिता:- गिरधारी लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *