बोलिया – तह – गरोठ – जिला – मन्दसौर

बोलिया - तह - गरोठ - जिला - मन्दसौर

 • क्र.1
 • नाम:- दुर्गाशंकर
 • पिता:- स्व बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:- स्व सोहन लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- लक्ष्मीनारायण
 • पिता:- प्यारेलाल
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- राकेश
 • पिता:- स्व मन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-तरावलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- प्रकाश चंद्र
 • पिता:- लक्ष्मीनाराण जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7869441685
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *