ब्यावर – तह – ब्यावर – जिला – अजमेर

ब्यावर - तह - ब्यावर - जिला - अजमेर

 • क्र.1
 • नाम:- मनीष मोदी
 • पिता:-श्री कृष्ण जी
 • गौत्र / सरनेम:-सिरोहिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8619638752
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- मनोहर मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-सिरोहिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मुरलीधर मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-सिरोहिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- राहुल मोदी
 • पिता:-हनुमान जी
 • गौत्र / सरनेम:-सिरोहिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- सुनील मोदी
 • पिता:-रमेशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-महेश मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-कैलाश मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:-भागचन्द मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:-नरेन्द्र मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:-राजेश मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:-मदनलाल मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:-प्यारचन्द मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:-हरीश मोदी
 • पिता:-मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:-मुन्ना बाई मोदी
 • पिता पति :-स्व गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:-मदनलाल मोदी
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *